messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วย ทุ่งนา และป่าไม้ มีลำน้ำเสียวเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ มีเนื้อที่ประมาณ 92.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,875 ไร่ แหล่งน้ำที่มีความสำคัญคือ ลำน้ำเสียว เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอหนองฮีและอำเภอโพนทรายซึ่งไหลผ่านบ้านหนองไศลหมู่ 7 บ้านหนองจาน หมู่8 บ้านราษฎร์รังสี หมู่12 มีความสำคัญในด้านการทำประมงน้ำจืด การเกษตรกรรม มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จรดกับเทศบาลตำบลหนองฮี และตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ทิศใต้ จรดกับอำเภอโพนทราย ทิศตะวันออก จรดกับตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ทิศตะวันตก จรดกับตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี
เขตการปกครอง
มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน - จำนวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,036 ครัวเรือน - จำนวนประชากร 8,362 คน
ภาพประกอบเขตการปกครอง


ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดไก่ และปลา เป็นต้น สำหรับอาชีพรองลงมาได้แก่ การค้าขาย ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป
ภาพประกอบระบบเศรษฐกิจ