องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์หน่วยงาน “ สร้างตำบลดูกอึ่งให้เป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษาสู่ไอที ส่งเสริมกลุ่มสตรีให้เข้มแข็ง พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ กู้ชีพมีมาตรฐาน การคมนาคมสะดวก ”