messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อบต.ดูกอึ่ง ลงพื้นที่ ออกประชุมประชาคมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาหมู่บ้านฯ -ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการบริหารกิจการประปา ม.6 ...[2 มีนาคม 2566]
วันนี้ 21/ก.พ./66 ????เวลา09.30น. ???? อบต.ดูกอึ่ง ลงพื้นที่ ออกประชุมโครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นางสาวไลรัตน์ เชิงหอม รองปลัด อบต.ดูกอึ่ง / น.สณัชลักษม์ มณีย์ ผอ.กองคลัง / พนักงาน...[21 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมประชาคมโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านสีสุก2 ประจำปีงบประมาณ2566[23 มกราคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 [28 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว[28 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชาคมโครงการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกและขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ประจำปีงบประมาณ 2565[28 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมประชาคมเพื่อลงมติขอความเห็นชอบ​ในการใช้พื้นที่สาธารณะ​ในการก่อสร้างศูนย์​พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล หลังใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านหนองบัวแดง[22 มีนาคม 2564]
การประชุมประชาคมเพื่อลงมติขอความเห็นชอบ​ในการใช้พื้นที่สาธารณะ​ในการก่อสร้างศูนย์​พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล หลังใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านหนองบัวแดง[22 มีนาคม 2564]
การประชุมประชาคมเพื่อลงมติขอความเห็นชอบ​ในการใช้พื้นที่สาธารณะ​ในการก่อสร้างศูนย์​พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล หลังใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านหนองบัวแดง[22 มีนาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งได้จัดเวทีประชาคม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อก่อสร้างโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสีสุก ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 พฤศจิกายน 2563]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ)