องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภา
นายวิระ โคกจันทึก
ประธานสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 1
นายประหยัด เกาะน้ำใส
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 2
นางสริตา บัวสีคำ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 3
นายบุญตา ลออ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 4
นายวิชัย ยิ้มแย้ม
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 5
นางอโณทัย โคตรสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 6
นายชัยนง ศรีหามงคล
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 7
นายอำพล แสนปาง
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 8
นายประเสริฐ สังการี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 9
นางหล้าน้อย สุทธิธรรม
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 10
นายเทียน นาสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 11
นายสมศรี วิเศษวงษา
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 12
นายวีระพล ศรีสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 13
นายประสงค์ ละอองศรี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 14
นายพรชัย ศรเศษ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 15
นายวิเชียร สองศรี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 16
นายสุบรรณ วิชัยวงค์
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 17
account_box คณะผู้บริหาร
นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 091-7797222
นายพจวรุณ นาสุรินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 088-5609326
นายชินกรณ์ สีเพ็ชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : -080-1560194
นายศุภวัฒน์ งามเกลี้ยง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 082-8686166
นางสาว นัธภัทร เศษลือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 093-4414465
นายสวัสดิ์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 083-0429617
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนัธภัทร เศษลือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 093-4414465
นายสวัสดิ์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 083-0429617
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสวัสดิ์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบล (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 083-0429617
นายภาสพงษ์ เล่ห์กล
ผู้อำนวยการกองการช่าง
นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โทร : 093-3818864
account_box สำนักปลัด
account_box กองคลัง
นายสวัสดิ์ เชิงหอม
รองปลัด อบต.ดูกอึ่ง (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 083-0429617
นายปิยะณัฐ สุทธิธรรม
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา พันพลู
ผช.จพง.การคลัง
น.ส.จินดารัตน์ ราชภักดี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวธัญญาภรณ์ ขมิ้นทอง
ผช.จพง.พัสดุ
นายจักรพงษ์ บ่อชน
ผช.จพง.ธุรการ
นายทรัพย์ทวี รัตนศรี
ผช.จพง.ธุรการ
account_box กองช่าง
นายภาสพงษ์ เล่ห์กล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยา สีสาวแห
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุพล โสสีสุข
ผช.ช่างโยธา
นายตรรกวิท เวียงแก้ว
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายอภินันท์ เวียงแก้ว
ผช.ช่างเขียนแบบ
นายสันติ ผลอ้อ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวมลฤดี ทวีสาร
ผช.จพง.ธุรการ
นายพศวัต ดีวงษา
ผช.จพง.ประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โทร : 093-3818864
นางเพชร ศรีชาเนตร
ครูชำนาญการ
นางพิมพา วิเศษวงษา
ครูชำนาญการ
นางคำมูล ฤทธิ์ภักดี
ครูชำนาญการ
นายนัฐวุฒิ หนองนา
ผช.สันทนาการ
น.ส.กัญญาณัฐ ภาสว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวธัญวรัตน์ มุขมนตรี
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.จิตรลดา โสสีสุข
ครูดูแลเด็ก
นางสาวสุกานดา อุตะมา
ครูดูแลเด็ก
น.ส.รัชดาภรณ์ สมสิงห์
ครูดูแลเด็ก
นายจิตรการ วิเศษวงษา
ครูดูแลเด็ก
นางสาวชลธิชา สุขหนองหว้า
ผู้ดูแลเด็ก