messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0601991
นายชาญชัย จันทพัฒน์
นิติกร ระดับ ชำนาญการ
-นางสาวกัลยาณี ปาจิตตี
นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ
โทร : 091-6928025
นางสาวโสภิดา ไชยภารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ
นายอนุชาติ หินซุย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวยุคล มงคลเคหา
นักทรัพยากรบุคคล
นายปัณณวิชญ์ วีระพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน
นางสาวสุพิชชา หนังไธสง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน
นางเมธิรารัตน์ อาจหนองหว้า
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน
โทร : 0809396365

ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายนิพนธ์ เพ็งศรี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
นางสาววิชุดา บัวพันธ์โพน
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายศราวุธ สังข์เสวก
ผช.นักทรัพยากรบุคล
นายประกาศิต ดวงมา
ผช.จพง.ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายวินัย วงบุดดา
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางปัทมาภรณ์ วงษ์วาสน์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางธรัญญา ดวงมา
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรสา แสนเสน่ห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายทองแดง กลางเมือง
นักการภารโรง
นายลำพูล ศักดิ์เทวิน
พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ (สีสุก2)
นายสมควร สระบุรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางวาสนา แสงเสนา
คนงานทั่วไป
นายอัจฉริยะ ดวงขำ
พนักงานขับรถยนต์

คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายปรมัตถ์ สหัสวาปี
พนักงานดับเพลิง