messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึง 14 มิถุนายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดลอกหนองหูลิง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
find_in_page การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
แผนการจััดหาพัสดุและประกาศฯ ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วกำแพง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ดูกอึ่งกำหนด แบบเลขที่ ุ657/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165

folder การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
แผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม