messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึง 14 มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดลอกหนองหูลิง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลดูกอึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการขุดลอกหนองหูลิง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศรายงานเงินประจำปีพร้อมกับรายงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีวบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 222 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12