messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน 8 บ่อ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 206 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไศล - บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7-10 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร เริ่มต้นจากข้างที่ นายเจนยุทธนา ผลอ้อ สิ้นสุด ข้างที่นา นายพัฒน์ แสงพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 (ทางเข้า) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม. ช่วงที่ 2 (ทางออก) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางเริ่มจากบริเวณบ้าน นางหล้าน้อย สุทธิธรรม ถึง บริเวณบ้านนางเสงี่ยม สมอาษา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน : คันทางดินบดอัดแน่น ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำทำนบหนองหวาย บ้านหนองจาน-บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 8-12 ปริมาณงาน คันทางดินอัดแน่น ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VFH/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 (2 ช่วง) ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 2.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 คันทางดินบดอัดแน่นฐานกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน คันทางดินบดอัดแน่น ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน คันทางดินบดอัดแน่น ฐานกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 จำนวน 6 แห่ง ปีการศึกษา 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต2 จำนวน 6 แห่ง ปีการศึกษา 1/2565 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อถังขยะเปียกพลาสติก และฝาปิด พ่นข้อความ (ขยะเปียก อบต.ดูกอึ่ง) พร้อมตัดก้นถัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมโรงสูบน้ำ บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) โรงสูบน้ำ ตามแบบมาฐาน 412002 กรมทรัพยากรน้ำและเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ(submersible) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาและวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต. ดูกอึ่งกำหนดเลขที่ 632/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณื เหรียญห้อยคอ ใบรับรองการฉีดวัคฉีดวัคซีนเข็ม ไซริ้นค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 6 แห่ง ปีการศึกษา 1/2565 วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 จำนวน 6 แห่ง จำนวนนักเรียน 481 คน ปีการศึกษา 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 204.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิด 1% เอสจี แบบบรรจุซองขนาด 50 กรัม/ซอง,ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ เดลต้าเเมทริน 0.5%+สารเสริมฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 จำนวน 6 แห่ง รวม 479 คน ช่วงปิดภาคเรียน 2/2564 วันที่ 1 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน คันทางดิน ฐานกว้าง 8.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร สูง 0.50 เมตร ลาดเอียด 1 ต่อ 1 ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 (ทางไปหนองหลุบ) ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 คันทางดิน ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620 เมตร สูง 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน คันทางดิน ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 820 เมตร สูง 0.40 เมตร ลาดเอียด 1 ต่อ 1 ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน คันทางฐาน 7.00 เมตร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ลาดเอียง 1 ต่อ 1 ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน วางท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ชั้น 8.5 ยาว 1,725 เมตร , วางท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ชั้น 8.5 ยาว 1,980 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประตูน้ำ ข้อต่อข้องอ ความยาวรวม 3,705 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน วางท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ชั้น 8.5 ยาว 672 เมตร , วางท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ชั้น 8.5 ยาว 1,700 เมตร ยาวรวม 2,372 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน คันทางฐาน 7.00 เมตร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ลาดเอียง 11 ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
1 - 50 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2